Resim sanatı; özlem, duygu vedüşüncelerin belli estetik kural-lar çerçevesinde iki boyutlu birdüzlem üzerine yansıtılmasınadayanan sanat dalıdır. Resim-de hacim, mekân, hareket ve ışıketkileri,resimselöğeleraracılığıy-laeldeedilir;bunlarbiçim,çizim,renk,tonfarklılıkları,doku özellik-leridir. Öğelerin çeşitli biçimler-de bir araya getirilmesi resminkompozisyonunu oluşturur. Renk,ışığın değişik dalga boylarınıngözün retinasına ulaşması ile or-taya çıkan bir algılamadır. Bu al-gılama, ışığın maddeler üzerineçarpması ve kısmen soğurulupkısmen yansıması nede- niyleçeşitlilik gösterir ki bunlar renktonu veya renk olarak adlandı-rılır. Kompozisyon gerçek ya dagerçekdışı olay ve olguları anlat-maya, bir öyküyü betimlemeye yada yalnızca soyut gör- sel imgeleryaratmaya olanak verir. Resminbiçimsel tasarımı çizgilerin, bi-çimlerin, renklerin, tonların, dokuözelliklerinin anlatımcı bir düzeniçinde bir araya getirilmesiyleoluşur. Renklerin ve imgelerin biraraya getirilmesi içerik açısındanbetimsel ya da simgesel anlam-lar taşıyabilir. Ama bir duyguyu,uyumu, gerilimi ya da mekân, ha-cim, hareket, ışık gibi görsel kav-ramları yan- sıtmada, içeriktençok renk ve biçimin ilişkisi önemkazanır. Çizgi, içerdiği anlatımgücüyle res- min önemli öğelerin-den biridir. İnce, kalın, düz, kesik,SERKAN ÇELİK doğru, eğri, dalgalı, kırık çizgileryineleme ya da karşıtlık duygusuuyandırmak amacıyla kullanılır.Çizgilerin arasındaki alanlarındeğişik renk ve tonlarla boyanma-sı ise hacim, ağırlık, mekân için-deki konum, doku gibi nitelikleribe- lirler. Biçimvekütledekompo-zisyonunoluşmasındaönemlibirö-ğedir.Çocukların,içgüdüsel olarakgördüklerini geometrik biçimlerleifade etme yöntemini Paul Kleeya da Jean Dubuf fet gibi bazıçağdaş sanatçılar da benimsemiştir. Bir kare ya da daire, bakışıkendi merkezine doğru çeker. Birikizkenar üçgen sağlamlık duygusu uyandırır, buna karşılık tepesiüstünde duran bir üçgen dengesizbir durumu belirtir. Elipsler, paralel kenarlar, dikdörtgenler süreklilik, durağanlık duyguları verir.Biçim ve kütleler arasında kalan boşluklar da kompozisyona katkı-da bulunacak biçimde değerlen-dirilir. Bir başka resim öğesi olan renk bir çok üslupta bezeme ve betimleme amacıyla kullanılmıştır. Üç temel renk kırmızı, mavi vesarıdır; bütün öteki renkler bunla-rın karışımlarından türer. İkincil renkler mor, turuncu ve yeşildir;bunların temel renklerle ve birbirleriyle karıştırılması çeşitli ararenklerin ortaya çıkmasına yol açar.Ton bir rengin görece koyulukya da açıklık derecesi ya da değeridir. Örneğin Rembrandt koyu,Claude Monet ise açık tonlar kullanmışlardır.

Resim Eğitimi Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz:

-SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

-RAMİ HASAN NAİL CANAT SANAT AKADEMİSİ

-GÖKTÜRK GENÇLİK VE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ