Bitkileri inceleyen botanik ve hayvanları inceleyen zooloji, diğerdoğa bilimleri gibi çok eski bir geç-mişe sahiptir. Yüzyıllar boyu sür-müş ve sürmekte olan bir çaba ilebitkiler ve hayvanlar incelenerekve çoğu zaman resimlenerek sınıf-landırılmış, betimlenmiş, yarar vezararları belirlenmiştir.Yeryüzü üzerinde biyolojik illüst-rasyon diyebileceğimiz resim-lemeler tarih öncesine dayan-maktadır. Bir zamanlar bilimselamaçlı yapılmış olmasalar da doğal yaşam ortamını yansıtan buillüstrasyonlar günümüze ışık tu-tan birer bilimsel değerlerdir.Türkiye’de ise biyolojik illüstras-yonlar üzerine çalışmalar; 16. yüz-yılda Anadolu’ya gelen gezginle-rin bitki toplamasıyla başlayan,yirminci yüzyılın sonlarında do-ruğa erişen ve günümüzde de de-vam eden uzun ve zorlu bir serü-vendir. 16. yüzyılda Orta Avrupalıbilginler, daha eski tarihli kitap-lara bağlı kalmaktan kendilerinikurtarmışlardır.Biyoloji, botanik, ziraat, tıp, zoo-loji, mekanik, jeoloji gibi uzmanlıkalanları için öğretici ve tamam-layıcı amaçlarla yapılan ayrıntılıillüstrasyonlar, bilimsel çalışmaadı altında toplanmaktadır.Biyolojik çalışmada amaç; konuiçinde daha önemli olanı vurgu-lamak, gerektiğinde ayıklama,yalınlaştırıma ve gerçeklik duygusunu etkilemeyecek abartma yön-temlerine başvurarak, bir fotoğ-raf makinesinden daha fazlasınıyapmayı hedeflemektir. Örneğin;Biyolojik özellikleri incelenen birbitkinin, fotoğraf yöntemiyle sa-dece bir kısmı ele alınırken, illüst-rasyonda bitkinin yaprak, gövde,çiçek, dal, kök bölgeleri, dokusu,damarları ve hatta bütünü birarada gerçeğe en yakın şekil deresmedilebilmektedir.Bitki illüstrasyonu, bilimsel göz-lem, disiplinli çizim ve sanatsal et-kinin bir karışımıdır. Bitki illüstras-yonu botanik ana bilim dalında,bitkilerin doğru teşhis edilebilmesive sonraki çalışmalara kaynakolması açısında n büyük önemtaşır. Bitkilerin ayrıntılı resimleribotanikçilerin en önemli başvurukaynaklarından biridir. Fotoğraf-a sağlanamayacak ayrıntı düze-yi, bu yöntemle ifade edilebilir vegörsel olarak daha etkilidir. Bu şe-kilde bir disiplinli çalışmanın es-tetik olarak ortaya çıkması dahabüyük kitlelere ulaşmak açısındanda önemlidir. Oluşan bu ilgi, flora-yı bilen insan sayısının artmasınıve sadece bilim adamları değil,genel halkın da aktif bir şekildebitkilerle ilgilenmesini sağlayabi-lir.Bitki resimlerme yöntem ve tek-niklerini, bilimsel kriterlere uygunolarak, çabuk ve doğru şekildeöğretmek ve öğretilen yöntem vetekniklerin uygulanması amacıy-la kurslar gerçekleştirilmektedir.Kurs boyunca, teknik kalem, kara-kalem ve suluboya teknikleri gös-terilmekte, katılımcılardan bitkiyiana hatlarıyla resmetmeleri is-tenmektedir. Kursa katılımcılarınhevesi ve ilgisi, zamanı en iyi şe-kilde kullanmalarını sağlamaktave onları kısa zamanda başarıyaulaştırmaktadır...

Bilimsel Bitki Çizimi Eğitimi Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz:

-SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ