Hat Sanatını “Cismanîâletlerleyapılan ruhanî bir hendese” şek-linde tarif etmişler. Soyut bir gü-zelliğin somut âletlerle meydanagetirilmesi demek. Bu sebeple olsagerek,hüsn-i hatt’ı“- soyut bir re-sim sanatı” olarak tanımlayanlarda olmuştur. Gerçekten de bu sa-natın kendine has bir büyüsü ol-duğu açıktır. İslam dininin okumayazmaya ve bilgiye büyük önemvermesi ve Hz Peygamber’e (SAV)gelen ilk vahyin “Oku!..” emriylebaşlaması İslâm sanatkârlarınınen önemli motivasyonu olmuştur.Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’i engüzel bir biçimde yaz- mak içinsanatkârlar bütün hünerlerini or-taya koymuşlardır. Bu aşk, hat-tatların öğrenmekte ve uygula-makta binbir zahmetle muvaffakolabildikleri bu mükemmel üstüestetik yapıyı or- taya çıkaran enbüyük kaynaktır. Son derece yalınve matematiksel, aynı zaman-da da komp- leks ve mükemmelkurallara sahip olan hat sanatı,-harflerinin esnek bir yapıya sahipolma- sı,farklı pozisyonlara göresürekli değişime uğrayabilmele-risayesinde terkibe uygun sonsuzvaryasyonlarortaya çıkabilmekte;bir yönüyle sıkı sıkıya kurallarabağlı olurken diğer yandan sanat-çıyasınırsız serbestlik imkânı su-nabilmektedir. Çoğu kez kitap say-faları arasında veya levha olarakduvarlarımızda rastladığımız busanat, bazen mimarî eserlerdekitabe olarak ve bazen de anıt-sal boyutlarıyla devasa biçimdekarşımıza çıkmaktadır. Tarihçe-si Kur’an-ı Kerimin indirilmesiylebirlikte başlamış olsa da, Endü-lüs’ten Uygur coğrafyasına dekİslâm topraklarında asırlar için-de gelişerek, her defasında farklıgüzellikler kazanarak günümüzeulaşan hat sanatı, Osmanlıasırla-rında en büyük kazanımlarını İs-tanbul’da tamamlamış, Os- manlıHattatları eliyle mükemmelliğinzirvesine ulaşmış ve âbideleşmiş-tir. Çeşitli coğrafyalar, kültürlerve ihtiyaçlar hat sanatında farklıüsluplar ve yazı çeşitlerini ortayaçıkarmıştır. Halen yaygın biçimdekullanılmakta olan Sülüs, Nesih,Ta’lîk, Dîvanî gibi yazı çeşitlerininsayısı 10’u biraz geçer. Bu sana-tı icra edenler toplum içerisindeher zaman saygın bir konumdaolmuş- lardır. Tarih boyunca hatsanatı hocanın“meşk” yoluyla öğ-rencisine ders göstermesi, öğren-cinin de bu istikamette ödevini ça-lışıp hazırlayarak hocasının tenkitve takdirine sunması şeklindeöğretilmektedir. Eğitim döneminitamamlayanlara da “İcazet” de-nilen bir diploma verilmektedir.Böylece o kişi eserlerinin altınaimza atma ve bu sanatı öğretme-ye hocası tarafından yetkilendiril-miş olur. Hattatlar başarılarınınkendilerinden olmadığına, bununYüce Allah’ın bir lütfu olduğunainandıkları için imzalarını devam-lı olarak tevazu ve acziyetlerini-mu’terif bir ifade içinde atmayı birgelenek haline getirmişlerdir.

Hat Eğitimi Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz:

-SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ