Güzele ve estetiğe olan ilgi ile aranan sanat, insanın en yakınındagörmüş olduğu, doğanın eş- sizgüzelliğinden esinlenerek doğ-muş, sahip olduğu değerlerle şe-killenerek gelişmiştir. Bin yılı aş-kın geçmişi olan Türk çini sanatı,toprakla bitki gibi zemine emekleişlenen, stilize çiçek mo- tiflerin-densonrasırlanaraksabırlapişiri-lir.Toprağıngüneşi,çinininateşidir,motifleroradacan bulur. Geçmiştetabak sürahi vb. kap kacaklardada kullanıldığı gibi Selçuklu dö-neminde mi- maride sıkça kulla-nılmış, Osmanlı dönemin de İznikçinileri ile han, hamam, saray,çeşme, yalı vb. yapılarda nadideeserleri ile yer almış ve en değerliörneklerini camilerde sergilemiş-tir. Os- manlı dönemindeki eserle-ri incelerken büyülenmemek eldedeğildir. Çini sanatı Osmanlı’dangünümüze kadar gelmiş Türk sa-natlarından biri olan iç ve dışmimari süslemelerin yanı sıra to-prağın pişirildikten sonra şekil ve-rilip evani olarak adlandırılan kapkacak vazo tabak sürahi gibi eş-yalar olarak üretilmesine olanaksağlayan bir el sanatıdır. 16. yy.dan sonra İznik’te çini tama- menbitmiş, günümüzde ise canlanma-ya çalışmaktadır. 18. yy. dan sonraKütahya çini alanında faaliyetle-rini sürdürmüş ve halen devametmektedir. Eyüp Edirnekapı Sur-ları içerisinde bulunan Tekfur Sa-rayı’nda 1725 yıllarında çini atöl-yeleri kurulmuştur. Eyüp’te 1725yıllarında inşa edilen Kasım PaşaCami ve 1734 yıllarında Hekimoğ-lu Ali Paşa Cami süslemelerindekullanıldığı kabul edilir.GeçmişteNakkaş hanelerde eğitimi verilençini sanatı, günümüzde Gelenek-sel Sanatlar dalında, kurslar veüniversitelerde tohumları ekilerekgeleceğe taşınmaktadır.

Çini Eğitimi Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz;

-CAFERPAŞA MEDRESESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

-SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ