Afife Hatun Kültür Evi’nde “İsmet Özel Okumaları” dersi ile bugün yazar Semra Bilici vardı.
Bilici, “İsmet Özel’in tüm eserlerini okumak, onun anlam dünyasını ve değerler dengesini tanımakla beraber bilginin kendi zihnimizdeki yapıyla eleştirel inşasını ve tahkimini sağlar. Okumalar; anlam ve mana ile bağını kurarak her bilgiyi bağlamına taşıyıp, bütüncül bir bakışa yaklaştırır” dedi.

Bugünkü derste İsmet Özel’in “3 mesele” kitabı hakkında konuşuldu. Özel’in 3 mesele kitabında geçen satırlar ise şöyledir:

“Teknoloji, medeniyet, yabancılaşma adını verdiğimiz meseleler bütün çağdaş insanların en önemli meseleleri olduğu için -sırf bunun için- ele alınıyor değildir. Kuşku yok ki birçok düşünce adamı, bu meseleleri, kendi bağımlı oldukları anlayışlar açısından ele almışlardır. Benim yaptığım burjuva, Marksist, yapısalcı vs. bakış açılarının yanı sıra meseleleri bir de İslâm noktasından ele almak değildir. Bu üç meselenin Müslümanları yeni bir dünyaya açılmaları bakımından birinci derecede ilgilendiriyor olması, beni bu konularda yoğunlaşmaya mecbur bırakmıştır.

Bir meseleyi kökten kavramakla, o meseleye köklü bir çözüm getirmeye çabalamak birbirinden çok farklıdır. Kavrayıştaki köktenci tutumumuz bizim şükreden, hamd eden tarafımızdır. Buna karşılık bir meseleyi kökten bir çözüm önermek, bir rubûbiyet iddiasıdır. Gerçekte meseleyi kökten kavrayan kişi, o meselenin nihaî çözümünün elinde olmadığını da kavramış sayılır. Ancak meselenin radikal bir yaklaşımla kavranışı o mesele içinde erimekten, o mesele dolayısıyla karşılaşılan belâlara, günahlara bulaşmaktan bizi alıkoyar. Kavrayışında radikal olmayan, istikametinde de isabetli olamayacaktır. “

Bilici derse katılım gösteren öğrencileriyle “3 mesele” kitabının neleri anlattığıyla alakalı okumalar yaparak soru cevap şeklinde dersi tamamladı.